ඔබට ගැලපෙන ආකාරයට දෛනිකව ඔබගේ ඩිජිටල් පෞද්ගලිකත්වය පාලනය කරගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ හැකි පියවර privacy, security, සහ wellbeing