ႁဝ်းၸၢင်ႈၸတ်းၵၢၼ်လႄႈထိင်းၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်၊ ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶေႃႈမုၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းလီ ၸွမ်းၼင်ႇငၢဝ်းလႆၢးဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်းတူဝ်ၵဝ်ႇတီႈသုတ်း ၼၼ်ႉယူႇ။