လွင်ႈတၢင်း တေႊထႃႊ တီႊထွၵ်ႊ ၶိတ်ႊ (Data Detox Kit)

တေႊထႃႊ တီႊထွၵ်ႊ ၶိတ်ႊ ပဵၼ်ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်းဢၼ် ပၼ်ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း လႄႈ ၼႄလွၵ်းလႆၢးဢၼ်လီ ၵပ်းၵႆၢလူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼိူဝ်လႅင်း (online) ၵူႈၽႆၢႇၽႆၢႇၶွင်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်။ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် မေႃလိူၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လီ လႄႈ မေႃလႅၵ်ႈလႆၢႈတၢင်းယၢမ်ႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိုဝ်းတီႊၸီႊတေႃႊ ၸွမ်းငၢဝ်းလႆၢးဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇ ၶဝ်တီႈသုတ်း။

တေႊထႃႊ တီႊထွၵ်ႊ ၶိတ်ႊၼႆႉ ထုၵ်ႇၸႂ်ႉၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း၊ ႁွင်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ႁူင်းလူလိၵ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး မီးၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢၼ်လၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ - VogueBBC ၊ လႄႈ Forbes။ တင်ႈတႄႇလႆႈတေႇ ႁွင်ႈႁဵၼ်းမၢၼ်ႇၸမ်ႈ ၼႂ်းလွၼ်ႊတွၼ်ႊ (Glass Room London) မိူဝ်ႈပီ 2017 မႃးၼႆႉ တေႊထႃႊ တီႊထွၵ်ႊ ၶိတ်ႊ ၼႆႉတိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ထုၵ်ႇပူၵ်းပွင်လႄႈၶႂၢၵ်ႈယႂ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇ။ သင်ၶႂ်ႈထတ်းတူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်းမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆၸိုင် ၵႂႃႇတူၺ်းတီႈဝႅပ်ႉ Tactical Tech လႆႈယူႇၶႃႈ။


ၵၢၼ်ထုတ်ႇလိၵ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ၶႂၢၵ်ႈ

တေႊထႃႊ တီႊထွၵ်ႊ ၶိတ်ႊ ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈပိၼ်ႇဝႆႉပဵၼ်လႆၢလႆၢ ၽႃႇသႃႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉယူႇၶႃႈ။

သင်ဝႃႈသူၸဝ်ႈၶႆႈလႆႈၾႆႇပဵၼ် PDF ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း Safa မႆၢဢီႊမဵဝ်ႊလ် datadetox@tacticaltech.org လႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈလၢတ်ႈၼႄပႃးၾႃႇသႃႇဢၼ် သူၸဝ်ႈၶႂ်ႈလႆႈ လႄႈ လၢတ်ႈပၼ်ပႃးဝႃႈတေဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈလႂ်။

လိူဝ်သေၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၶိူင်ႈမိုဝ်း တေႊထႃႊ တီႊထွၵ်ႊ ၶိတ်ႊ ၼႆႉတႃႇႁႂ်ႈမၼ်းမီးၽႃႇသႃႇၼမ်မႃး။ သင်ဝႃႈသူၸဝ်ႈသူၼ်ၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ၊ ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄး ၶေႃႈမုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵၢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈမုၼ်းမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း Safa (သႃႊၾႃႊ) တီႈမႆၢ ဢီႊမဵဝ်ႊလ် datadetox@tacticaltech.org လႆႈယူႇၶႃႈ!


လွင်ႈတၢင်း Tactical Tech

Tactical Tech ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်း ပိူဝ်ႊလိၼ်ႊ (Berlin) သေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵပ်းၵႆၢႇလူၺ်ႈ ထဵၵ်ႊၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၸီႊ၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈပၼ်ပၢင်သွၼ်၊ ႁဵတ်းလွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈ လၢၵ်ႇလႆၢတႃႇႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ် လႄႈ ၵၢၼ်ႁိမ်ၼမ်ၵႂၢမ်းၵၼ် ၵပ်းၵႆၢႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႊၸီႊတေႃႊ၊ ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် လႄႈ လၵ်းၼမ်းၶွင်ၶေႃႈမုၼ်း။

tacticaltech.org
@info_activism
facebook.com/tactical.tech
email: ttc@tacticaltech.org

လွင်ႈတၢင်း Mozilla

Mozilla ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းတွင်း (non-profit) ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Firefox web browser ၊ ၶိူင်ႈမိုဝ်းထႅၵ်ႊၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၸီႊတၢင်ႇၸိူဝ်း လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်တႃႇႁႂ်ႈ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼဵၵ်ႊ (internet) ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ၊ လွတ်ႈၽေး လႄႈ ၵူၼ်းၵူႈၵဝ်ႉၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ဢမ်ႇဝႃႈယူႇတီႈလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

mozilla.org
facebook.com/mozilla
@mozilla

ၶေႊတိတ်ႊ လႄႈ လႆၢႊသိၼ်ႊ (Credits and Licensing)

ပႆၢးဝူၼ်ႉလႄႈၶေႃႈမုၼ်း - Tactical Tech
ပိုၼ်ၽႄႈလူၺ်ႈ - Mozilla
ၽၢင်ႁၢင်ႈ (design) - Corinna Hingelbaum and Yiorgos Bagakis
ၸၼ်ႁၢင်ႈ (illustrations) - Alessandro Cripsta
Translation: ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး - The School for Shan State Nationalities Youth (SSSNY) www.sssny.org

လွင်ႈဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃး တေႊထႃႊ တီႊထွၵ်ႊ ၶိတ်ႊ (Data Detox Kit) ၼႆႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၸဝ်ႈတႃႇၼတီႈ
SIDA logo
လႄႈၸဝ်ႈငိုၼ်းတိုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တီႈမုၵ်ႉၸုမ်း Tactical Tech။

CC BY-NC-ND 4.0 တေႊထႃႊ တီႊထွၵ်ႊ ၶိတ်ႊ (Data Detox Kit) ၼႆႉသႂ်ႇဝႆႉလႆၢႊသိၼ်ႊ (license) ပႃႈတႂ်ႈ Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license.

ပေႃႇလသီႇၵၢၼ်ၸႂ်ႉၶေႃႈမုၼ်း

သိုပ်ႇလူလိင်ႊ (link) ၼႆႉ ပေႃႇလသီႇၵၢၼ်ၸႂ်ႉၶေႃႈမုၼ်း.

တႄႇ တေႊထႃႊ တီႊထွၵ်ႊ သူၸဝ်ႈ!