විකල්ප ඇප් මධ්‍යස්ථානය

විකල්ප ඇප් මධ්‍යස්ථානයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. විකල්ප ඇප් මධ්‍යස්ථානය යනු නොමිළේ ලබාගත හැකි, විවෘත කේත මෙවලම්, ඇප් සහ සේවා සමූහයකි. ඒවා වඩා හොඳ පෞද්ගලිකත්වයක් සහ පාලනයක් වෙනුවෙන් නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

බ්‍රව්සර් (Browsers)

බ්‍රව්සරයට එකතු කිරීම්/ දීර්ඝ කිරීම් (Browser Add-Ons/Extensions)

HTTPS Everywhere

ඔබ කරන සෙවුම් වඩා සුරක්ෂිත බවට පත් කරයි.

Privacy Badger

තුන්වන පාර්ශ්වයේ ට්‍රැකර් වළක්වයි.

Track Me Not

කාලානුරූපව ඔබගේ වෙබ් සෙවුම් සසම්භාවී කරයි.

uBlock Origin

Firefox වෙනුවෙන් අන්තර්ගත පෙරහනක් සහ දැන්වීම් වළක්වන මෙවලමක් සහ Chrome වෙනුවෙන්.

Facebook Container

ඔබගේ බ්‍රව්සරය හරහා පිවිස ඔබගේ වෙබ් ක්‍රියාකාරකම් හඳුනාගැනීම ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියට අපහසු කරයි.

සෙවුම් යන්ත්ර (Search Engines)

කතාබස්, ඇමතුම් සහ පණිවිඩ යැවීම (Chats, Calls, and Messaging)

විද්යුත් තැපෑල (Email)

සිතියම් (Maps)